Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)


De GMR is een overlegpartner van Het College van Bestuur en spreekt over onderwerpen die in het strategisch beleidsplan staan vermeld.  Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de GMR. De GMR is actief in de beleidsvoorbereiding en heeft, t.a.v. besluitvorming, instemming of adviesrecht dat is vastgelegd in het reglement. Bovenschoolse onderwerpen die jaarlijks aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: het vakantierooster, het bestuursformatieplan  en de kwaliteitszorg.