Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

School


Om op beleid en inhoudelijk niveau tot een eenheid te komen bestaan er op school verschillende overlegvormen.
De directeur is belast met de dagelijkse gang van zaken en verantwoordelijk voor het financieel beleid en het personeelsbeleid. Ook is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Binnen onze school vormt de directeur met de locatiecoördinator en de intern begeleider het managementteam. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de zorg aan leerlingen binnen onze school.

Wij werken met actieteams (specialisten/coördinatoren) voor de bepaalde vakgebieden (rekenen, taal-spelling, lezen en het jonge kind). Deze specialismen zijn gericht op de inhoudelijke ontwikkelingen binnen onze school. Elke leerkracht is onderdeel van een actieteam, hiervoor zijn uren weggezet in de persoonlijke taken in het werkverdelingsplan van de school. Naast de specialismen en lestaken, hebben teamleden ook taken/verantwoordelijkheden die betrekking hebben op het functioneren van de hele school. 

Uiteindelijk is de directeur eindverantwoordelijk voor veranderingen, opbrengsten e.d. die plaatsvinden.


Directeur Erwin Breukelman