Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 
Onze school

Scholing

AIle leerkrachten van De Ravelijn worden geacht gecertificeerd Kindertalentenfluisteraar te zijn. In schooljaar 2020-2021 volgen nog drie leerkrachten de cursus, zodat het predikaat Kindertalentenfluisteraarschool op onze gevel terecht is. Hiermee richten wij ons op de talenten en leerstijlen van elk individu. Twee maal in het jaar voeren leerkrachten kindgesprekken met hun leerlingen, expliciet gericht op deze talenten en leerstijlen.


Jaarlijks nemen alle leerkrachten van onze school deel aan de herhalingscursus van de Kindertalentenfluisteraar.

In schooljaar 2020-2021 volgen wij een teamcursus "Eigenaarschap". De definitie van eigenaarschap is: jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. Voor ons betekent dit dat wij onze leerlingen zelf (mede) verantwoordelijk willen maken voor hun eigen leerproces. 
In elke klas hangt een groepsbord, waarop de missie van de klas, groepsafspraken, een centraal groepsdoel en overige doelen gericht op de vakken staan. Met deze teamcursus breiden wij het werken aan het eigenaarschap van leerlingen uit met leerlingportfolio's en bijbehorende mijnportfoliogesprekken.


Groepsbord groep 3-4

Een drietal leerkrachten volgt de cursus tot rekenspecialist, anderen volgen de cursus "Met Sprongen Vooruit" om ons rekenonderwijs een impuls te geven.

Naast het bovenstaande maken alle teamleden gebruik van de Arcade Academie, het bovenschools scholingsaanbod van Onderwijsstichting Arcade.
 

Vaardigheidsmeter (VHM)

Uit onderzoek blijkt dat de prestatie van een leerling staat of valt met het didactisch handelen van de leerkracht. Duidelijke uitleg en instructie en voldoende tijd besteden aan de lessen is erg belangrijk.
Onderzoek heeft aangetoond dat de factoren die van invloed zijn op het leren van het kind zijn te verdelen op leerlingniveau (motivatie, thuissituatie en achtergrondkennis), op schoolniveau en op het niveau van de leerkracht. Vervolgens blijkt dat voor de invloed die de school heeft op het leerproces het handelen van de leerkracht doorslaggevend is, daarom wordt bij elke leerkracht tijdens instructielessen gewerkt met het (effectieve) directie instructiemodel. 

Met het jaarlijks afnemen van de vaardigheidsmeter, of gedeeltes hiervan, krijgen de leerkracht en de school zicht en grip op de onderwijsleerprocessen. N.a.v. de uitkomsten van de vaardigheidsmeter worden sterke kanten van de leerkrachten belicht en wordt gekeken waar ontwikkelkansen liggen, die ten goede komen aan onze leerlingen.

Het instrument wordt gezien als ontwikkelinstrument, een totaal andere inslag dan als afrekeninstrument. De directeur van de school is gecertificeerd om de VHM af te mogen nemen.