Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit zes leden: drie ouders van leerlingen en drie personeelsleden. 

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten over het beleid van het bevoegd gezag en van de school.

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was:

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Samenstelling MR

Oudergeleding:
Karin Oldehinkel (voorzitter)
Arjan Keuken
Margreet Schepers
Personeelsgeleding:
Harmke Timmer
Margo Rottier
Wilna Ciebrant
 

Notulen vergaderingen MR

Klik hier voor de notulen van de vergadering van 1 september 2020.
Klik hier voor de notulen van de vergadering op 23 juni 2020.
Klik hier voor de notulen van de vergadering op 12 mei 2020.
Klik hier voor de notulen van de vergadering op 20 november 2019.
Klik hier voor de notulen van de vergadering op 11 september 2019.

De volgende vergadering staat gepland op 20 oktober 2020.

De MR is te bereiken via het tabblad contact (e-mail) en op het volgende mailadres: mr-ravelijn@sg-owsa.nl.