Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit zes leden: drie ouders van leerlingen en drie personeelsleden. 

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten over het beleid van het bevoegd gezag en van de school.

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was:

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Samenstelling MR

Oudergeleding:
Karin Oldehinkel (voorzitter)
Arjan Keuken
Margreet Schepers
Personeelsgeleding:
Harmke Timmer
Margo Rottier
Wilna Ciebrant
 

Notulen vergaderingen MR

Klik hier voor de notulen van de vergadering van 15 juni 2021.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 6 april 2021.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 19 januari 2021.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 24 november 2020.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 20 oktober 2020.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 1 september 2020.

De volgende vergadering staat gepland voor volgend schooljaar.

De MR is te bereiken via het tabblad contact (e-mail) en op het volgende mailadres: mr-ravelijn@sg-owsa.nl.